AOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R.
AOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R.

Scurta descriere:

ART. 1 ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA „A.P.H.R.” este o organizație neguvernamentală, obștească, apolitică, este persoană juridică de drept privat, autonomă, cu caracter social – cultural, educativ, sportiv și umanitar, de interes general, de utilitate publică, cu durata nedeterminată, promovând permanent principiile deplinei libertăți și democrații. Primește sprijinul în desfășurarea activității din partea autorităților centrale și locale ale puterii și administrației de stat precum și a unor persoane fizice și juridice;

ART. 2 ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA „A.P.H.R.” funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la Asociații și Fundații, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 39/31.01.2000, modificată și completată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 656 din 25 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 3 ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA va fi numită prescurtat Asociația A.P.H.R. sau A.P.H.R., având denumirea rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul 74704/30.06.2009 eliberată de către Ministerul Justiției – Serviciul Relații cu Publicul și Cooperare cu ONG;

ART. 4 ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA „A.P.H.R.” are sediul social în Iași, str. Piața Unirii, nr. 5, bl. B12, scara B, parter, telefon fix 0332.730.411, telefon mobil 0770.760.331, email aphr.office@gmail.com, departamentjuridic.aphr@gmail.com, site www.aphr-iasi.org, facebook.com/asociatiaaphr
(1) Asociația, ca personaă juridică română, poate înființa filiale, sucursale și reprezentanțe, ca structuri teritoriale în țară și în străinătate, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Prin Deciziile Consiliului Director, Asociația A.P.H.R. poate participa la înființarea altor asociații, fundații, federații și se poate afilia la organisme din țară sau din străinătate, având scopuri și activități similare cu ale sale și care nu contravin prezentului Statut.

ART. 5 Asociația A.P.H.R. va fi înscrisă în toate documentele și actele emise de aceasta.

ART. 6 Asociația A.P.H.R. are embleme și sigilii proprii, ștampile și conturi bancare.

ART. 7 Asociația persoanelor cu handicap din România „A.P.H.R.” funcționează funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la Asociații și Fundații, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 39/31.01.2000, modificată și completată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 656 din 25 iulie 2005 și are personalitate juridică conform Hotărârii Judecătorești nr. 34236 din data de 02.02.2010 emisă de Judecătoria Iași și Certificatului de înscriere a persoanelor fără scop patrimonial nr. 27/A/16.02.2010 emis de Grefa Judecătoriei Iași.

ART. 8 Asociația A.P.H.R. are Cod de Înregistrare Fiscală C.I.F. 26553489, eliberat de D.G.F.P.Iași la data de 22.02.2010.

ART. 9 Asociația A.P.H.R. este înregistrată în Registrul Național de pe lângă Ministerul Justiției sub nr. 9422/A/2010 din data de 13.08.2010.

ART. 10 Asociația A.P.H.R. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal de către A.N.S.P.D.C.P sub nr. 17437 din data de 13.08.2010.

ART. 11 Asociația A.P.H.R. este acreditată ca furnizor de servicii sociale de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Certificatul de acreditare seria AF nr. 006403 emis la data de 04.09.2019.

ART. 12 Asociația A.P.H.R. se constituie pentru o durată nedeterminată, începând cu data înființării și acordării personalității juridice, prin decizia rămasă definitivă și irevocabilă a Judecătoriei Iași și a înscrierii în Registrul Special de pe lângă Judecătoria Iași.

ART. 13 Asociația Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” funcționează după următoarele principii:
(1) Principiile generale impuse de LEGEA nr. 448/2006 din 6 decembrie 2006 *** Republicată
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată la 01.08.2018.
(2) Promovarea, respectarea și garantarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, stabilite în concordanță cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1966, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum și cu celelalte acte interne și internaționale în materie la care România este parte, privitoare la protecția socială și integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități, sprijinirea tratării, reabilitării și creșterea calității vieții acestora.
(3) Asociația A.P.H.R. va susține eforturile organizațiilor membre pentru realizarea obiectivelor comune, apărarea intereselor și reprezentarea persoanelor cu dizabilități, participarea la elaborarea și înfăptuirea programelor naționale de integrare și incluziune socială, în colaborare cu alte organizații neguvernamentale, cu organismele guvernamentale române și organizații internaționale, în scopul respectării și promovării drepturilor și demnității persoanelor cu dizabilități, asigurând participarea deplină și afirmarea lor în societate.

ART. 14. Patrimoniul inițial al Asociației A.P.H.R. este de 800 lei(opt sute lei). Acesta poate fi completat prin donații, organizarea, deținerea sau administrarea unor unități cu caracter productiv, organizarea unor activități de prestări servicii ori de comerț.
(1) Asociația A.P.H.R. va putea înființa, cu aprobarea Consiliului Director, societăți comerciale și va putea desfășura activități economice directe, cu caracter accesoriu și în strânsă legătură cu scopurile Asociației, în special cu scopul de auto-finanțare.
(2) Veniturile astfel obținute vor fi utilizate în scopul rezolvării problemelor specifice membrilor Asociației.

ART. 13 Asociația Persoanelor cu Handicap din România „A.P.H.R.” funcționează după următoarele principii:
(1) Principiile generale impuse de LEGEA nr. 448/2006 din 6 decembrie 2006 *** Republicată
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată la 01.08.2018.
(2) Promovarea, respectarea și garantarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, stabilite în concordanță cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1966, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum și cu celelalte acte interne și internaționale în materie la care România este parte, privitoare la protecția socială și integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități, sprijinirea tratării, reabilitării și creșterea calității vieții acestora.
(3) Asociația A.P.H.R. va susține eforturile organizațiilor membre pentru realizarea obiectivelor comune, apărarea intereselor și reprezentarea persoanelor cu dizabilități, participarea la elaborarea și înfăptuirea programelor naționale de integrare și incluziune socială, în colaborare cu alte organizații neguvernamentale, cu organismele guvernamentale române și organizații internaționale, în scopul respectării și promovării drepturilor și demnității persoanelor cu dizabilități, asigurând participarea deplină și afirmarea lor în societate.

ART. 14. Patrimoniul inițial al Asociației A.P.H.R. este de 800 lei(opt sute lei). Acesta poate fi completat prin donații, organizarea, deținerea sau administrarea unor unități cu caracter productiv, organizarea unor activități de prestări servicii ori de comerț.
(1) Asociația A.P.H.R. va putea înființa, cu aprobarea Consiliului Director, societăți comerciale și va putea desfășura activități economice directe, cu caracter accesoriu și în strânsă legătură cu scopurile Asociației, în special cu scopul de auto-finanțare.
(2) Veniturile astfel obținute vor fi utilizate în scopul rezolvării problemelor specifice membrilor Asociației.

CAPITOLUL II
PRINCIPIILE, SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI ACTIVITĂȚILE ASOCIAȚIEI A.P.H.R.

ART. 15 Principiul unității: conform acestui principiu, Asociația A.P.H.R. este o organizație care reprezintă interesele persoanelor cu handicap din România.

ART. 16 Principiul legalității: conform acestui principiu, întreaga activitate a Asociației A.P.H.R se desfășoară în conformitate cu prevederile Statutului Asociației și cu prevederile legislației în vigoare.

ART. 17 Principiul autonomiei funcționale: conform acestui principiu, Asociația A.P.H.R. are dreptul și capacitatea efectivă de a gestiona interesele acesteia în nume propriu, în limitele legii și competențelor prevăzute de prezentul Statut și de regulamentele sale de aplicare.

ART. 18 Principiul eligibilității: prin acest principiu, Asociația A.P.H.R. are dreptul de a-și alege independent organele de conducere, conform prezentului statut și reglementărilor interne.

ART. 19 Principiul interesului comun: conform acestui principiu, fiecare membru al Asociației este liber să participe la realizarea sarcinilor Asociației.

ART. 20 Principiul demnității și unicității persoanei:
(1) Asociația A.P.H.R. trebuie să acționeze promovând și respectând demnitatea individului, unicitatea și valoarea fiecărei persoane. Astfel, fiecare persoană cu handicap va fi tratat ca fiind un subiect unic și complex aflat într-o poziție vulnerabilă și sensibilă.
(2) Asociația A.P.H.R. nu trebuie să practice, să tolereze sau faciliteze nicio formă de discriminare bazată pe rasism, orientare sexuală, vârstă, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficiență fizică sau psihică, situație materială, condiție ori statut social.

ART. 21 Principiul autodeterminării: Asociația A.P.H.R. nu va decide în numele personal al persoanei cu handicap. Asociația îl va ajuta doar să își identifice nevoile, să își dezvolte resursele pentru alegerea soluției optime de rezolvare a problemelor sociale și/sau de familie.

ART. 22 Principiul reprezentării: conform acestui principiu, având în vedere numărul mare de persoane cu handicap și aria mare de acoperire, care se extinde pe întreg teritoriul României, membrii Asociației A.P.H.R. își aleg organele de conducere prin reprezentanți, numiți în continuare „delegați”

ART. 23 Scopurile Asociației se realizează în folosul membrilor săi și constituie servicii sociale furnizate persoanelor cu handicap – atât adulți cât și minori.

SCOPURILE
ASOCIAȚIEI PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA „A.P.H.R.”

1. SCOP UMANITAR: Asociația A.P.H.R. are ca principal scop crearea unui cadru organizat în care atât persoanele cu handicap, indiferent de gradul sau tipul acestuia, cât și familiile acestora să își poată exprima dezideratele și să fie sprijiniți în obținerea drepturilor care li se cuvin.
2. SCOP EDUCATIV ȘI SPORTIV: Asociația A.P.H.R. sprijină și dezvoltă unități școlare(școli speciale generale, gimnaziale, superioare) , creșe, grădinițe, alte forme de învățământ pentru antepreșcolari, preșcolari, elevi și studenți cu probleme și nevoi speciale, centre de pregătire culturală, sportivă, educativă și profesională, asigurând cadrul organizatoric, personalul de specialitate și asistență pentru persoanele cu handicap membri ai Asociației și pentru familiile acestora, dacă este cazul.
2.1. Asociația A.P.H.R sprijină și dezvoltă învătământul special și special integrat, care reprezintă o formă de instruire scolară diferențiată, adaptată, precum și o formă de asistență educațională, socială și medicală complexă, destinată persoanelor cu cerințe educaționale speciale.
2.2. Asociația A.P.H.R. sprijină și dezvoltă condiții care să asigure posibiltatea de practicare a educației fizice și sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic și mixt, în scopul dezvoltării personalității lor și integrării în societate, precum și mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la competiții naționale și internaționale destinate lor.
2.3. Asociația A.P.H.R. sprijină și dezvoltă unități speciale de formare profesională, centre de formare și cursuri de formare profesională.
2.4. Asociația A.P.H.R. sprijină și dezvoltă facilitarea participării la cursuri de formare profesională și reconversie profesională a persoanelor cu dizabilități.
2.5. Asociația A.P.H.R. are ca principale preocupări activități care se impun pentru îmbunătățirea stilului de viață a persoanelor în dificultate majoră, din toate categoriile de vârstă, a oamenilor fără locuință, a familiilor cu mulți copii, a copiilor abandonați, a copiilor străzii sau a celor din centrele de plasament, a persoanelor vârstnice cu sau fără dizabilități etc.
2.6. Asociația A.P.H.R. sprijină și dezvoltă servicii sociale, educative, culturale și medicale corespunzătoare.
3. SCOP SOCIAL: Asociația A.P.H.R. este organizația în care se sintetizează toate problemele sociale cu care se confruntă pe de o parte, persoanele cu handicap, în încercarea de a trăi normal și de a se integra firesc în societate, iar pe de altă parte, normele morale și cerințele legale interne și europene la care trebuie să răspundă societatea, în ansamblul ei, pentru ca persoanele cu handicap să se bucure de șanse egale și să participe, pe măsura potențialului uman pe care-l au, la dezvoltarea societății în România.
3.1. Asociația A.P.H.R. va dezvolta servicii de asistență socială pentru persoanele cu handicap centrate pe nevoile sociale individuale, familiale sau de grup(copii, familii sărace, persoane cu nevoie speciale, persoane în vârstă, tineri, minorități, refugiați, persoane abuzate, persoane traficate, copii cu probleme de sănătate sau malformații, copiii străzii, cei din centrele de plasament, identificarea și sprijinirea copiilor maltratați de părinți sau a celor abuzați fizic și/sau psihic, recuperarea copiilor neadaptați și a celor cu dizabilități, a bătrânilor neajutorați, integrarea acestora în standardele unei societăți civilizate, precum și ajutorarea familiilor nevoiașe) în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, prezervării autonomiei și protecției persoanei, prevenirii marginalizării și excluziunii sociale, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.
3.2. Asociația A.P.H.R. va dezvolta centre, unități de servicii sociale, servicii sociale la domiciliul persoanelor cu dizabilități.
3.3. Asociația A.P.H.R. va dezvolta servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu.
3.4. Asociația A.P.H.R. va dezvolta servicii de îngrijire personală persoanelor cu handicap, familiale sau de grup(copii, familii sărace, persoane cu nevoi speciale, persoane în vârstă, tineri, minorități, refugiați, persoane abuzate, traficate, etc.)
3.5. Asociația A.P.H.R. sprijină și dezvoltă servicii de îngrijirea bătrânilor și asigurarea de hrană și medicamente la domiciliul acestota.
3.6. Asociația A.P.H.R. sprijină și dezvoltă birouri, centre pentru servicii de consiliere și ajutorare a celor aflați în impas.
3.7. Asociația A.P.H.R. va sprijini și va dezvolta centre de cazare temporară, cu posibilitatea asigurării hranei și a condițiilor necesare pentru copii sau vârstnici abandonați, pâmă la găsirea unei soluții permanente de reintegrare(plasament în familii adoptive, centre permanente, azile de bătrâni, etc.)
3.8. Asociația A.P.H.R sprijină și va dezvolta înființarea de micro-ferme agro-zootehnice în scopul autofinanțării.
3.9. Asociația A.P.H.R. sprijină și va dezvolta înființarea unui centru socio-medical de recuperare medicală de interes public, cu servicii recuperare medicală, fizioterapie, hidroterapie, masaj, parafină și aerosoli, kinetoterapie, optică medicală, consiliere psihologică, asostență socială asistență medicală, activități cultural-educative, timp liber, socializare, activități sportive, instruire socio-profesională, menaj.
3.10. Asociația A.P.H.R. va derula activități promoționale în vederea susținerii sponsorizărilor.
3.11. Asociația A.P.H.R. sprijină și va dezvolta promovarea și susținerea materială a tinerelor talente și a copiilor supradotați proveniți din centre de plasament sau din familii nevoiașe, persoane cu handicap.
3.12. Asociația A.P.H.R. sprijină și va dezvolta centre, cantine, unități specializate sociale, centre de zi și de noapte, centre rezidențiale, locuințe sociale, centre de asistență medicală primară.
3.13. Asociația A.P.H.R sprijină și va dezvolta programe de promovare și apărare a drepturilor și libertăților omului, de sporire a cunoașterii și participării civice.
3.14. Asociația A.P.H.R sprijină și va dezvolta programe destinate nevoilor de dezvoltare a persoanei cu handicap.
3.15. Asociația A.P.H.R. spijină și dezvoltă ca scop principal următoarele programe:
3.15.1. Asistență socială, educațională, religioasă,
3.15.2. Ajutorarea persoanelor nevoiașe,
3.15.3. Acordarea de ajutoare umanitare
3.15.4. Asigurarea hranei și meselor zilnice
3.15.5. Îngrijirea sănătății
3.15.6. Educație privind igiena și sănătatea
3.15.7. Sprijinirea familiilor cu copii mici și a persoanelor cu handicap.
3.15.8. Sprijinirea familiilor monoparentale și a a copiilor orfani
3.15.9. Colectare de alimente, haine și cărți
3.15.10. Turism cultural – religios.
4. SCOP ECONOMIC: Asociația A.P.H.R. își propune să folosească toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale și umanitare, dar și să-i sprijine pe membrii săi în acțiunile individuale de ocupare a unor locuri de muncă potrivit pregătirii și calităților fiecăruia, în condiții de retribuire corespunzătoare, pentru a reuși în inițiative private proprii sau în asociere cu terți și pentru a beneficia de acele drepturi prevăzute de lege și de convențiile europene la care România este parte.
5. SCOP DE REGLEMENTARE: Asociația A.P.H.R. sintetizează toate normele legale interne și internaționale care sunt incidente cu problemele membrilor săi și în raport cu evoluția societății, cu necesitățile de viață care apar în diferite etape, elaborează proiecte de acte normative, pe care le promovează prin Asociația A.P.H.R., prin autoritățile competente, face propuneri de modoficare a normelor existente, participă la dezbaterea publică a proiectelor de legi de interes pentru persoanele cu handicap și elaborează norme interne pentru asigurarea unui cadru organizat de activitate în cadrul Asociației.
6. SCOP DE REPREZENTARE ȘI PROMOVARE: Asociația A.P.H.R. îi reprezintă pe membrii săi în raport cu autoritățile locale și centrale, cu celelalte organizații nonguvernamentale, cu agenții economici, cu unitățile culturale, sportive, de învățământ și în general cu terții, atât în țară cât și în străinătate.
7. În vederea realizării scopurilor sale, Asociația A.P.H.R prin structurile special create, urmărește desfășurarea următoarelor activități:
7.1. Identificarea persoanelor cu handicap de pe raza României, îndrumarea lor conform legii pentru înscrierea ca membri ai Asociației.
7.2. Organizarea unei evidențe centralizate a tuturor persoanelor cu handicap din România
7.3. Organizarea membrilor Asociației în sucursale și grupe.
7.4. Sprijinirea persoanelor cu handicap în întocmirea și depunerea dosarelor pentru obținerea drepturilor care li se cuvin conform legii.
7.5. Identificarea în timp util a persoanelor cu handicap și a familiilor acestora care sunt temporar în dificultate, în vederea acordării de asistență și ajutor.
7.6. Acordarea de asistență acelor persoane cu handicap care sunt supuse procedurilor de reevaluare a dosarelor, cu scopul de a contribui la soluționarea corectă și legală a situației lor.
7.7. Sprijinirea persoanelor cu handicap și a familiilor acestora lipsiți temporar de o locuință corespunzătoare, pe baza îndeplinirii criteriilor de prioritate stabilite prin decizia Consiliului Director al Asociației.
7.8. Organizarea de locuințe protejate pentru tinerii încadrați în muncă sau pentru persoanele cu handicap aflați în situații deosebite, case de odihnă și cămine pentru bătrâni.
7.9. Asistența și sprijinul concret pentru minorii persoanelor cu handicap, din familii de persoane cu handicap sau nevoiașe ori urmași ai persoanelor cu handicap decedate, pentru înscrierea la școli speciale și de formare profesională, pentru a spijini adaptarea la sistemul educațional.
7.10. Sprijinirea participării membrilor săi la manifestări culturale, educaționale, sportive și de agrement, interne și internaționale.
7.11. Militarea pentru crearea unor centre de readaptare, reabilitare și recalificare profesională pentru persoanele cu handicap.
7.12. Sprijinirea persoanelor cu handicap pentru ocuparea de locuri de muncă și respectarea dispozițiilor legale de către angajatori în privința creării condițiilor de muncă specifice.
7.12.1. Asistarea persoanelor cu handicap pentru intrarea pe piața muncii și/sau dezvoltarea profesională.
7.12.2. Facilitarea și dezvoltarea cooperării interinstituționale în domeniul serviciilor oferite destinate persoanelor cu handicap.
7.12.3. Dezvoltarea de relații cu angajatorii în vederea facilitării legăturii dintre persoanele cu handicap pe piața muncii.
7.12.4. Crearea de oportunități pentru accesul mai facil al persoanelor cu handicap pe piața forței de muncă: calificare, recalificare, instruire, formare, consiliere și orientare profesională.
7.12.5. Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, congrese, precum și organizarea de manifestații publice, potrivit legii.
7.12.6. Acordarea de consultanță, consiliere, îndrumare și asistență operațională persoanelor cu handicap și realizarea de activități de cercetare – dezvoltare.
7.12.7. Realizarea de activități de studiere a pieței și de sondaj.
7.13. Editarea și imprimarea de publicații și lucrări de specialiate în braille, precum și de înregistrări audio.
7.14. Procurarea de ustensile și echipament tiflotehnic.
7.15. Acordarea de sprijin pentru internarea în unități de protecție și asistență socială.
7.16. Asigurarea asistenței juridice, la solicitarea membrilor.
7.17. Acordarea de ajutoare materiale și bănești în situații de dificultate deosebită, în condițiile stabilite de Consiliul Director al Asociației.
7.18. Intervenția pe lângă autoritățile executive și legislative pentru înființarea unităților protejate de stat, precum și de unități de producție și de prestări servicii.
7.19. Obținerea protecției profesiunilor specifice persoanelor cu handicap.
7.20. Înființarea sau trecerea în subordinea Asociației a unor unități economice precum și desfășurarea unor activități economice directe cu caracter accesoriu, în strânsă legătură cu obiectul de activitate și sarcinile asociației, conform dispozițiilor legale.
7.21. Monitorizarea autorităților publice locale și de stat în vederea aplicării legislației interne și internaționale în vigoare pentru aplicarea Regulilor Standard ale Organizației Națiunilor Unite pentru Egalizarea Șanselor pentru Persoanele cu Handicap.
7.22. Întreprinderea de acțiuni pentru combatrea discriminării persoanelor cu handicap sub tote aspectele.
7.23. Întreținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare cu organismele internaționale și organizații similare din alte țări, precum și cu alte asociații ale persoanelor cu handicap
7.24. Sprijinirea, prin toate mijloacele prevăzute de legislația în vigoare, de statutul și regulamentele asociației, a conducerii naționale sau a celorlalte filiale pentru obținerea și aplicarea corectă, în favoarea membrilor asociației a altor drepturi și facilități.
7.25. Informarea periodică a persoanelor cu handicap în legătură cu drepturile de care beneficiază conform legislației în vigoare precum și a îndatoririlor pe care le au față de asociație.
7.26. Încasarea taxelor de înscriere și a cotizației membrilor.
7.27. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, asociația colaborează cu organisme centrale și locale ale administrației de stat, organizații non guvernamentale, agenți economici și alte persoane juridice și fizice.
7.27.1. Asociația va colabora, în condiții de egalitate, cu alte organizații publice și private, precum și cu persoane fizice pentru a contribui la dezvoltarea societății civile în general, creșterea investițiilor în capitalul uman pentru asigurarea unei forțe de muncă cu nivelul de calificare ridicat, cu un grad ridicat de competitivitate, capabilă să se adapteze la cerințele unei piețe flexibile și incluzivă, susținută de parteneriate eficiente.
7.28. Combaterea marginalizării și a excluderii sociale, prin protecție socială eficientă, susținerea prioritară a persoanelor cu handicap și a zonelor defavorizate și includerea populației vulnerabile.
7.29. Încurajarea participării sociale a tuturor persoanelor cu handicap, grupurilor sau organizațiilor, stimularea responsabilităților comune și a dialogului social.
7.30. Formarea culturii organizaționale, stimularea spiritului antreprenorial, a compențelor de muncă în echipă, și de asumarea riscului, precum și preocuparea pentru calitate, care să favorizeze creșterea productivității și a competitivității.
7.31. Susținerea pregătirii cadrelor implicate în procesul de implementare pentru programele europene și guvernamentale din diverse sectoare.
7.32. Dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării.
7.33. Crearea de grupuri de lucru și comisii de specialitate în domenii bine definite.
7.34. Desfășurarea unor activități destinate obținerii de fonduri și mijloace materiale menite să sprijine realizarea obiectivelor Asociației, în condițiile legii.
7.35. Elaborarea unor proiecte pentru crearea parteneriatelor.
7.36. Desfășurarea de proiecte și programe în vederea dezvoltării profesionale a persoanelor cu handicap
7.37. Alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului Asociației.
7.38. Promovarea colaborării și cooperării între sectoarele public – privat, promovarea parteneriatelor între autoritățile naționale/regionale/locale și societatea civilă, pentru realizarea unor obiective de interes comun.
7.39. Dezvoltarea de programe de formare profesională ș de ocupare a forței de muncă, de interes general sau de interes comunitar.
7.40. Consiliere psiho-profesională și juridică a persoanelor cu dizabilități.
7.41. Asistență pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități.
7.42. Facilitarea participării la cursuri de formare profesională și reconversie profesională a persoanelor cu dizabilități.
7.43. Strângere de fonduri pentru copii cu malformații, pentru persoanele cu handicap, bătrânii neajutorați, etc.
8. Principalele obiective sportive ale Asociației A.P.H.R. sunt:
a) Organizarea, conducerea și controlul activității sportive în rândul persoanelor cu handicap
b) Asigurarea, cu sprijinul autorităților administrației publice, a condițiilor și mijloacelor care să permită participarea persoanelor cu handicap de toate tipurile la competiții naționale și internaționale specifice lor.
c) Dezvoltarea și menținerea legăturilor dintre asociații și cluburi sportive pentru persoane cu handicap.
d) Sprijinirea persoanelor cu handicap care dovedesc reale posibilități de practicare a sportului de performanță, în vederea participării lor la competițiile naționale și internaționale.
e) Sprijinirea structurilor sportive asociate Asociației în vederea organizarăă de competiții sportive locale.
f) Prevenirea încălcării Statutului și a regulamentelor Asociației A.P.H.R. și a celor internaționale pe tip de handicap.
g) Neadmitrea niciunei descriminări în activitatea sportivă a persoanelor cu handicap, membrii afiliați și membrii acestora fiind egali, indiferent de naționalitate, sex, religie sau apartenență politică.
h) Promovarea spiritului de fair-play pentru prevenirea oricăror manifestăei violente.
i) Interzicerea utilizării substanțelor și mijloacelor care vizează creșterea artificială a condiției fizice și psihice a persoanelor cu handicap implicate în activitatea sportivă. Excepție de la această regulă sunt cazurile aflate sub control medical.
j) Organizarea pregătirii, instruirii și perfecționării instructorilor sportivi, antrenorilor, arbitrilor și a celorlalți tehnicieni și specialiști ai domeniului.
k) Atragerea și implicarea cercetării științifice și a medicinii sportive în procesul de pregătire a sportivilor din rândul persoanelor cu handicap care practică sportul de performanță.
l) Dezvoltarea bazei materiale de interes național destinată practicării sportului pentru persoane cu handicap.
m) Reprezentarea și apărarea intereselor sportului pentru persoane cu handicap pe plan intern și internațional
n) Menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu federațiile și organismele similare din alte țări și asigurarea participării unor reprezentanți de marcă ai sportului pentru persoane cu handicap din România în competițiile sportive oficiale, în organismele internaționale europene, mondiale, la care Asociația este afiliată.
o) Ajutorarea și sprijinirea membrilor săi în cazuri de necesitate.
9. ALTE SCOPURI:
9.1. Găsirea căilor optime de colaborare cu rețeaua unităților sanitare de stat și private, în vederea soluționării și rezolvării cazurilor dificile.
9.2. Activități de protejare și conservare a mediului înconjurător.
9.3. Activități de protecția animalelor.
9.4. Promovarea dezvoltării durabile.
9.5. Promovarea parteneriatelor cu alte organizații similare românești sau străine.
9.6. Asigurarea hranei pentru săraci.
9.7. Asigurarea unor așezăminte de odihnă pentru bătrâni, pentru familii cu persoane cu handicap sau cu copii mici, dându-le astfel posibilitatea de a se relaxa și de a se reface.
9.8. Acordarea de ajutor și adăpost pentru persoanele care nu își pot purta singure de grijă.
9.9. Inițierea și spijinul oricăror acțiuni de caritate și umanitare în scopul ajutorării oricăror persoane apaținând categoriilor sociale defavorizate.
9.10. Tabere și activități sportive pentru persoanele cu dizabilități.
9.11. Excursii
9.12. Ateliere de învățare pentru un trai independent.
9.13. Ateliere de auto-întreținere a sănătății și de reabilitare a vederii slăbite.
9.14. Atelierede orientare și mobilitate cu bastonul alb, citire și scriere Braille.
9.15. Ateliere de utilizare a calculatorului cu ajutorul cititoarelor de ecran.
9.16. Ateliere de terapie ocupațională.
9.17. Meloterapie.
9.18. Colaborarea cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate pentru realizarea obiectivelor și îndeplinirea misiunilor A.P.H.R.


Informații generale

Numele organizației: AOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R.

Județ: Iasi

Localitate: Iasi

Adresa fizică: IASI, STR. PIATA UNIRII, NR5, BL.B12, SC.B, PARTER

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 27/A2010

Reprezentant legal

Reprezentant legal: PITARU VASILE BOGDAN

Președintele organizației: PITARU VASILE BOGDAN

Membrii Consiliului Director: PITARU VASILE BOGDAN, FECIORU VASILICA, PITARU VIORICA

Documente