Regulament Alegeri Comisia Electorala 2021

Calendar:

 • 15 noiembrie 2021 – lansarea Alegerilor în platforma www.votong.ro
 • 22 noiembrie - 13 decembrie 2021 – depunerea candidaturilor

A. Preambul:

Conform Regulamentului său, VotONG este un ecosistem de soluții tehnice dezvoltat și administrat de către Asociația Code for Romania, care deservește alegerea reprezentanților societății civile în forurile consultative prevăzute de lege precum și orice alte funcțiuni de reprezentare pentru societatea civilă.

VotONG a fost lansat în anul 2020, când prin intermediul platformei, s-au desfășurat primele alegeri transparente și auditabile pentru reprezentații societății civile în Comitetul Economic și Social (788 ONG-uri au votat în cadrul acestor alegeri, care s-au finalizat cu alegerea a 15 reprezentanți ai societății civile, care au fost desemnați în funcție prin decizia primului ministru al României. În acest moment sunt înscrise în platformă 818 organizații.

Componenţa Comisiei Electorale:

 • 5 reprezentanți de ONG-uri, mandataţi de propriile organizații pentru a fi parte din Comisie. Organizațiile respective nu vor participa și nu își vor desemna candidat în procesul de alegeri - cu drept de vot.
 • 1 reprezentant din partea Asociației Code for Romania ca administrator al platformei de vot pentru societatea civilă, care include sistemul de vot - cu drept de vot doar asupra chestiunilor care nu privesc validarea ONG-urilor electori, a candidatilor și a procesului de vot;
 • 1 reprezentant al instituției care organizează alegerile, care prezidează ședințele comisiei - fără drept de vot.

Comisia Electorală a VotONG își va desfășura activitatea și în cazul nedesemnării unui reprezentant din partea instituției care desfășoară alegerile. În acest caz, ședințele comisiei sunt prezidate de un reprezentant Code for Romania.

Cei 5 reprezentanți din partea societății civile sunt aleși pentru un mandat de 3 ani prin platforma VotONG. Primele alegeri sunt organizate la finalul anului 2021 și mandatul noii comisii începe la 1 ianuarie 2022.

Până la organizarea acestor alegeri cele 5 locuri au fost ocupate interimar de către 2 dintre inițiatorii proiectului: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și Academia de Advocacy, împreună cu alte 3 ONGuri invitate: Centrul de Resurse pentru Participare Publica (CeRe), Federația Fundațiilor Comunitare, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi din Cluj.

Mandatul Comisiei Electorale interimare a fost unul limitat la (1) organizarea alegerilor pentru Comitetul Economic și Social.

B. Rolul Comisiei Electorale este:

 • Dezvoltarea și aprobarea procedurii de alegere a reprezentanților societății civile pentru fiecare dintre forurile consultative prevăzute de lege. Procedura va cuprinde două secțiuni care definesc: (a) Criteriile de îndeplinit pentru a deveni ONG elector/votant valid; (b) Criteriile de îndeplinit pentru a deveni candidat valid al grupului societății civile (reprezentant de ONG). Procedura va trebui supusă unui proces de consultare cu societatea civilă folosind modulul de consultare al platformei VotONG.
 • Stabilirea calendarului alegerilor și aprobarea oricăror modificări a acestuia. 3. Depunerea de eforturi pentru ca ecosistemul VotONG să fie integrat/recunoscut în procesele de constituire a structurilor consultative, în conformitate cu legislația specifică, pentru ocuparea fotoliilor prevăzute pentru societatea civilă.
 • Validarea ONG-urilor electoare, care se va face prin vot nesecret;
 • Validarea candidaturilor înregistrate pentru alegeri;
 • Asigurarea și urmărirea procesului electoral, electronic și nesecret (opțiunile exprimate fiind vizibile doar reprezentantului Code for Romania, din poziția de administrator tehnic, care își asumă sarcina de a nu divulga aceste opțiuni), avand ca rezultat desemnarea reprezentanților societății civile în componența instituției care face obiectul alegerilor;
 • Formularea, depunerea și susținerea propunerii de desemnare a reprezentanților societății civile în cadrul structurilor consultative către instituția pentru care se organizează alegerile;
 • Aducerea la cunoștința electorilor a deciziei instituției vizate privind componența structurii consultative.
 • Aprobarea utilizării platformei VotONG.ro pentru proceduri de consultare sau alegere de reprezentanți ai societății civile în afara desemnării pentru forurile consultative menționate la punctul 1.

C. Criterii de îndeplinit pentru a deveni elector (votant):

 1. Toți electorii înregistrați în acest moment în platforma VotONG. Ultima validare s-a efectuat în octombrie 2020 pentru a lua parte la alegerile pentru Comitetul Economic și Social.
 2. Orice organizație nouă validată în platformă până în ziua deschiderii votului. Criteriile de validare sunt următoarele:
 3. Orice:

  • asociație, fundație sau federație înregistrată legal în România conform OG 26/2000, și/sau Legii 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare)
  • fundație pentru tineret de la nivel județean sau a municipiului București,
  • sau Fundația Națională pentru Tineret, înființată în baza legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare) precum și Societatea Națională de Cruce Roșie din România înființată în baza Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a structurilor sale cu personalitate juridică,

  care a depus bilanţ contabil în anul premergător celui destinat alegerilor, cu excepția asociațiilor de întreprinzători și a asociațiilor de locatari. Nu sunt eligibile acele organizații în care membrii conducerii organizației (Președinte și Consiliu Director) sunt membri ai conducerii unui partid politic sau persoane care au fost alese într-o funcție publică.

  Pentru a fi validați ca electori, fiecare ONG trebuie să se înscrie pe platforma VotONG prezentând următoarele:

  • date de identificare: denumirea organizației, adresa de e-mail a organizației, reprezentantul legal al organizației, numele membrilor Consiliului Director, numarul de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, date de contact pentru organizație și, opțional, o scurtă descriere.
  • prima pagină a ultimului bilanț contabil depus la Ministerul de Finanțe și să completeze numele membrilor conducerii organizației (Președintele și Consiliul Director)

Validarea ca elector în platformă pentru fiecare ONG se va face conform regulamentului platformei

D. Criterii de îndeplinit pentru a deveni candidat

Poate candida pentru una din cele 5 poziții în Comisia electorală a VotONG orice

 • asociație, fundație sau federație înregistrată legal în România conform OG 26/2000, și/sau Legii 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare),
 • fundație pentru tineret de la nivel județean sau a municipiului București,
 • sau Fundația Națională pentru Tineret, înființată în baza legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare) precum și
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România înființată în baza Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a structurilor sale cu personalitate juridică,

care a depus bilanţ contabil în anul premergător celui destinat alegerilor, cu excepția asociațiilor de întreprinzători și a asociațiilor de locatari. Nu sunt eligibile acele organizații în care membrii conducerii organizației (Președinte și Consiliu Director) sunt membri ai conducerii unui partid politic sau persoane care au fost alese într-o funcție publică;

care nu au între membrii conducerii organizației (Președinte sau Consiliul Director) membri ai conducerii unui partid politic sau persoane care au fost alese într-o funcție publică;

care a fost validată ca elector în platforma VotONG în perioada 6 octombrie 2020 - 14 noiembrie 2021;

Organizația care își depune candidatura va completa profilul din platforma de vot, fiind permise completări parțiale și editări ale informației existente până la data limită de 29 noiembrie 2021 ora 16:00.

Organizația care își depune candidatura trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Să fi fost validată ca elector
 • Să încarce în platforma VotONG rapoartele anuale ale organizației pentru fiecare din ultimii trei ani (2018, 2019, 2020), care să includă sursele de finanțare și din care să rezulte că dispune de resurse financiare şi materiale pentru îndeplinirea mandatului;
 • Să încarce în platforma VotONG dovada că nu au datorii la bugetul de stat;
 • Să încarce în platforma VotONG o copie a ultimului statut autentificat/certificat al organizației și a hotărârii judecătoreşti corespunzătoare definitivă şi irevocabilă și ale tuturor documentelor ulterioare/ suplimentare ale statutului, inclusiv hotărârile judecătorești definitive și irevocabile;
 • Să completeze și să încarce în platforma VotONG o declarație pe proprie răspundere prin care declară că nu realizează activități sau susține cauze de natură politică sau care discriminează pe considerente legate de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau de apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice;
 • Să completeze și să încarce în platforma VotONG o declarație pe propria răspundere prin care declară că nu are între membrii conducerii organizației (Președinte sau Consiliul Director) membri ai conducerii unui partid politic sau persoane care au fost alese într-o funcție publică;
 • Să desemneze un reprezentant al său în Comisia Electorală. Acesta persoană trebuie să fie parte din structurile de conducere ale organizației (organizația va completa în platformă funcția deținută de persoana respectivă);
 • Să completeze și să încarce în platforma VotONG o declarație pe propria răspundere a reprezentantului desemnat prin care declară că nu este membru al conducerii unui partid politic, nu a fost ales într-o funcție publică și nu este demnitar al statului român.

Fiecare candidatură este validată de către Asociația Code for Romania ca administrator al platformei după verificarea îndeplinirii condițiilor de mai sus.

E. Desfășurarea alegerilor:

E.1. Fiecare elector va avea 5 voturi.

E.2. Un candidat poate primi maxim un vot din partea unui ONG elector.

E.3. Exprimarea voturilor se va face folosind componenta specifică a ecosistemului VotONG

E.4. La încheierea etapei de vot se vor prezenta rezultatele obținute de candidați în funcție de numărul de voturi obținute și admiterea celor 5 câștigători. Va exista o perioadă de 3 zile de depunere a contestațiilor.

E.5. Orice elector care are suspiciuni fondate că procesul electoral a fost viciat poate cere Asociației Code for Romania, după încheierea procesului electoral, auditarea alegerilor și aceasta va decide argumentat dacă aprobă auditarea și în ce condiții va avea loc aceasta.